Opći uvjeti izdavanja i korištenja Rebuy Stars Bonusing Card kartice

Ovi Opći uvjeti određuju prava i uvjete izdavanja i korištenja Rebuy Stars Bonusing Card kartice te prava i obveze izdavatelja i korisnika kartice.

 

1. Izdavatelj kartice – REBUY STARS d.o.o., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 62, OIB: 75327916219 (dalje u tekstu: Rebuy Stars).

 

2. Korisnik kartice – korisnikom kartice može postati svaka punoljetna fizička osoba koja sudjeluje u igri na automatima za igre na sreću u automat klubu Rebuy Stars. Podnositelj zahtjeva, uz predočenje važećeg osobnog identifikacijskog dokumenta s fotografijom (osobna iskaznica, putna isprava, vozačka dozvola) podnosi usmeni ili pisani zahtjev za izdavanje kartice na blagajni automat kluba Rebuy Stars, u kojem navodi ili daje iskaz o svojim osobnim i kontakt podacima (e-mail adresa i broj mobitela). Rebuy Stars može bez obrazloženja podnositelju zahtjeva odbiti izdavanje kartice. Svaki korisnik kartice može istovremeno koristiti samo jednu karticu.

 

3. Rebuy Stars Bonusing Card kartica – kartica vjernosti koja svojem korisniku omogućava prikupljanje bodova vjernosti koje može zamijeniti za određene pogodnosti i/ili nagrade vjernosti i to prema uvjetima i na način koji se određuje zasebnim internim aktom uprave Rebuy Stars. Takav interni akt se objavljuje na web stranici  HYPERLINK “http://www.rebuystars.hr/”www.rebuystars.hr i blagajni automat kluba. U promotivne svrhe Rebuy Stars može korisniku na karticu dodijeliti određeni broj bodova vjernosti. Kod izdavanja kartice Rebuy Stars svakom novom korisniku dodjeljuje 200 (slovima: dvjesto) bodova vjernosti. Bodovi vjernosti se ne mogu zamijeniti za novac. Kartica je vlasništvo Rebuy Stars. Kartica je neprenosiva i ne može se dati na korištenje drugim osobama. Kartica je izdana u Republici Hrvatskoj i vrijedi isključivo u Rebuy Stars automat klubovima na hrvatskom tržištu. Kartica se korisniku izdaje i daje na korištenje besplatno. Rebuy Stars ne odgovara za gubitak kartice. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik kartice je o istome dužan odmah obavijestiti Rebuy Stars, u kojem slučaju će mu se nakon potvrde identiteta predočenjem osobne identifikacijske isprave izdati nova kartica. Istovremeno s izdavanjem nove kartice prethodna kartica prestaje važiti, a stečeni bodovi vjernosti evidentirani u informatičkom sustavu Rebuy Stars se prenose na novu karticu. U slučaju sumnje na zloupotrebu Rebuy Stars ima pravo naplate troškova ponovnog izdavanja kartice. Kartica nije sredstvo plaćanja.

 

4. Način korištenja – Nakon preuzimanja kartice na blagajni automat kluba Rebuy Stars potrebno je izvršiti prijavu i aktivirati funkciju prikupljanja bodova vjernosti na način da korisnik prisloni karticu na za to predviđeni ekran koji je smješten na automatu ili ruletu za igre na sreću. Pod uvjetom da je korisnik izvršio prijavu na predviđenom ekranu, za svakih odigranih 100,00 kn (slovima: stotinu kuna) na automatu za igre na sreću korisnik dobiva 1 (slovima: jedan) bod vjernosti na svojoj kartici, te za svakih odigranih 200,00 kn (slovima: dvjesto kuna) na ruletu za igre na sreću korisnik dobiva 1 (slovima: jedan) bod vjernosti na svojoj kartici. Ukoliko igrač nije izvršio prijavu prislanjanjem kartice na predviđeni ekran odabranog automata ili ruleta bodovi vjernosti se neće bilježiti. Naknadni upis bodova vjernosti nije moguć. Bodovi vjernosti se mogu zamijeniti isključivo za nagrade vjernosti i/ili određene pogodnosti na način kako je to opisano u prethodnoj točki ovih Općih uvjeta i internom aktu opisanom u prethodnoj točki ovih Općih uvjeta. Preuzimanje nagrada i pogodnosti se obavlja na blagajni kluba Rebuy Stars, ako drugačije nije određeno, i to isključivo uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta s fotografijom. Bodovi vjernosti se poništavaju ukoliko 3 (slovima: tri) godine nije bilo prometa po kartici. Rebuy Stars ni na koji način ne odgovara za valjanost/ostvarivost nagrada vjernosti i/ili pogodnosti koje se odnose na druge pravne osobe s kojima se Rebuy Stars nalazi u poslovnim odnosima, ali će Rebuy Stars nastojati poslovne odnose u ovome smislu ostvarivati s uglednim i poslovno pouzdanim pravnim osobama.

 

5. Prestanak važenja – Rebuy Stars kao vlasnik i izdavatelj kartice može otkazati karticu korisniku  ukoliko mu je isti dao netočne podatke kod izdavanja kartice te u slučaju zloupotrebe kartice, o kojem otkazu će izvijestiti korisnika pisanim putem (e-mailom ili SMS-om), a trenutak kada je takva obavijest upućena od strane Rebuy Stars smatra se trenutkom stupanja na snagu otkaza, bez potrebe za ostavljanjem ikakvog otkaznog roka. Također, svaki korisnik kartice može istu u bilo kojem trenutku vratiti Rebuy Stars-u. U slučaju otkaza ili povrata kartice, prekida se svaki promet karticom, a moguće stečene neiskorištene pogodnosti, bodovi vjernosti i posebne ponude se poništavaju. Rebuy Stars zadržava pravo, bez prethodne najave i obrazloženja, korisniku privremeno onemogućiti korištenje kartice. U svim ovdje navedenim slučajevima korisnik kartice nema pravo na nikakvu naknadu štete, niti će Rebuy Stars snositi odgovornost za bilo kakvu štetu (nastalu štetu, izmaklu dobit ili slično) za koju korisnik kartice tvrdi da mu je nastala ili mogla nastati uslijed privremene nemogućnosti korištenja kartice.

 

6. Ukidanje kartice i promjena uvjeta izdavanja i korištenja – Rebuy Stars zadržava pravo ukidanja kartice, o čemu će pisanim putem izvijestiti korisnika kartice. Ukidanje stupa na snagu 60 (slovima: šezdeset) dana od dana odašiljanja predmetne obavijesti, po proteku kojeg roka će se kartica poništiti.

 

7. Uporaba osobnih i drugih podataka – Korištenjem kartice korisnik daje suglasnost da Rebuy Stars prikuplja i obrađuje: njegove osobne podatke navedene prilikom podnošenja usmenog ili pisanog zahtjeva za izdavanje kartice na blagajni automat kluba Rebuy Stars, njegove kontakt podatke, podatke o svim njegovim transakcijama  i igrama u automat klubu Rebuy Stars temeljem kojih se prikupljaju bodovi vjernosti i ostvaruju pogodnosti predviđene ovim Općim uvjetima, kao  i sve ostale podatke koji su nužni za ostvarivanje pogodnosti koje korisnik ostvaruje korištenjem kartice. Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka korisnika je omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža Rebuy Stars Bonusing Card i promidžba usluga i proizvoda Rebuy Stars. Osobni podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Korisnik je upoznat da ima pravo u svakom trenutku opozvati ovu izjavu o suglasnosti te da u tom slučaju prestaje biti korisnikom kartice i ne može više koristiti pogodnosti predviđene ovim Općim uvjetima. Korisnik kartice je upoznat da ima pravo u svakom trenutku usprotiviti se obradi njegovih osobnih podataka u svrhe marketinga u kojem slučaju se njegovi osobni podaci više neće koristiti u tu svrhu. Korisnik kartice je dužan pisanim putem prijaviti svaku promjenu osobnih podataka a odredbe ovog članka se odnose i na sve naknadne izmjene osobnih podataka. Rebuy Stars smije ove podatke obrađivati i davati na uvid trećim osobama u slučajevima utvrđenim zakonom ili drugim propisom.

 

8. Dostava obavijesti – Korisnik kartice je, do pisanog opoziva, suglasan da mu se mogu slati obavijesti informativnog karaktera, promotivni materijali, ankete i druge obavijesti elektroničkom poštom ili putem telefona.

 

9. Pravo prigovora i rješavanje sporova – Korisnik kartice ima pravo Rebuy Stars-u uputiti pisanim putem, preporučenom poštom na adresu sjedišta Rebuy Stars, prigovor/pritužbu vezano za korištenje kartice, a Rebuy Stars se obvezuje o prigovoru/pritužbi očitovati u skladu s pozitivnim propisima u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora/pritužbe. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja možebitnog spora, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

10. Podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva za izdavanje kartice na blagajni automat kluba Rebuy Stars podnositelj zahtjeva tj. budući korisnik kartice pristaje na ove Opće uvjete izdavanja i korištenja Rebuy Stars Bonusing Card kartice kao i njihove eventualne izmjene i dopune koje je Rebuy Stars ovlašten donijeti bez pristanka korisnika. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta izdavanja i korištenja objavit će se na blagajni automat kluba i na web stranici www.rebuystars.hr. Ukoliko i nakon objave izmjena i dopuna Općih uvjeta korisnik i dalje koristi karticu smatrati će se da je prihvatio tako izmijenjene uvjete izdavanja i korištenja.

 

Ovi Opći uvjeti izdavanja i korištenja Rebuy Stars Bonusing Card kartice doneseni su dana 06. prosinca 2017. godine a stupaju na snagu i objavit će se na web stranici www.rebuystars.hr i blagajni automat kluba Rebuy Stars dana 07. prosinca 2017. godine.

 

REBUY STARS d.o.o.

Andrej Kremz, član uprave